رادیوRádio Cancäo Nova AM

Become an Editor for SES 6 or This Channel And Make Money
X
Join isatDB
JOIN
فرکانس
قطبش
R
نرخ نماد
18392
Fec
2/3
زبان
Portuguese
سایت اینترنتی
کانال های موجود مربوطه
R
SES 6
4168 R 18392
Portuguese
T
SES 6
4168 R 18392
Portuguese
T
SES 6
4168 R 18392
Portuguese
T
Hispasat 4-5-6
Meo
12207 H 27500
Portuguese
R
Intelsat 904
11635 V 30000
Bulgarian