Satellite List
Ku
Hispasat 4-5-6 30.0°W
12284 H 27500 3/4
Hispasat 4-5-6 30.0°W
11262 V 30000 3/4
Spanish
Hispasat 4-5-6 30.0°W
11262 V 30000 3/4
Spanish