İlgili diğer aktif kanallar
N
Badr 4-5-6-7
11766 H 27500
Swahili
S
Eutelsat 8 West B
StarTimes TV Uganda
3725 R 30000
Swahili
S
Eutelsat 8 West B
StarTimes TV Uganda
4171 R 30000
Swahili
S
Eutelsat 5 West A
4111 R 30000
Swahili
B
Eutelsat 7A-7B
Azam TV
11356 H 45000
Swahili