Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11095 V 30000 5/6
Hausa
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11095 V 30000 5/6
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11095 V 30000 5/6
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11095 V 30000 5/6
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11095 V 30000 5/6
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11095 V 30000 5/6
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11095 V 30000 5/6
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11095 V 30000 5/6
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11095 V 30000 5/6
English