کانال های موجود مربوطه
S
Asiasat 7
3980 V 28100
Hindi
English
S
Asiasat 5
4020 V 28100
English
S
Amos 4
Dish Home
10860 V 45000
Hindi
S
Amos 4
Dish Home
11360 V 45000
Hindi
S
SES 8 / NSS 6
Dish TV India
12595 V 40700
Hindi