رادیوRadio Quran

Become an Editor for Intelsat 902 or This Channel And Make Money
X
Join isatDB
JOIN
فرکانس
قطبش
V
نرخ نماد
30000
Fec
3/4
زبان
Persian (Farsi)
سایت اینترنتی
کانال های موجود مربوطه
R
Intelsat 902
11555 V 30000
Persian (Farsi)
Q
Asiasat 5
3820 V 27500
Arabic
I
Intelsat 902
11555 V 30000
Persian (Farsi)
A
Nilesat 201 / Eutelsat 7 West A
12054 V 27500
Arabic
H
Badr 4-5-6-7
12015 V 27500
Arabic