Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Slovak
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Hungarian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Hungarian • Czech
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Czech
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Hungarian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Hungarian • English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Hungarian • Czech • English
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Hungarian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Hungarian • Czech • English • Romanian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Hungarian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
12034 V 30000 3/4
Romanian