Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11278 V 25000 3/4
Norwegian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11278 V 25000 3/4
Finnish
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11278 V 25000 3/4
Finnish
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11278 V 25000 3/4
Danish
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11278 V 25000 3/4
Norwegian
Thor 5-6-7 / Intelsat 10-02 0.8°W
11278 V 25000 3/4
Finnish